9Namo.com

5 comments

  1. วัวควายเห็นกินแต่หญ้าตลอดทั้งชีวิต ยังโดนคนเอาไปฆ่ากินเลย ไอ้ห่า ทั้งๆที่มนุษย์ได้ชื่อว่า (มนุษย์ เป็นสัตว์อันประเสริฐ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *