9Namo.com

NHẠC PHẬT GIÁO THÁI LAN – MAGHA PUJA DAY – THAILAND BUDDHIST SONG

NHẠC PHẬT GIÁO THÁI LAN – MAGHA PUJA DAY – THAILAND BUDDHIST SONG Welcome to My Channel! Kênh Phật Giáo 2 của TANG TRUNG THANG https://www.youtube.com/channel/UCNE3UFyedJ_3_ZEiuZkioYw Video Kinh Tụng được yêu thích : Chú Đại Bi ( có chữ ) 21 Biến – ĐĐ.Thích Trí Thoát tụng http://www.youtube.com/watch?v=tAM8npjIo9E Chú Đại