9Namo.com

Real Quick w/ Mike Swick EP 7 – Phuket Vegetarian Festival – Body Mutilation – GRAPHIC

Graphic and self mutilation at the annual Phuket Vegetarian Festival! Don’t say we didn’t warn you! Produced by: AKA Thailand & Mike Swick Directed by: Mike Swick Filmed by: Doug Rothwell Edited by: Doug Rothwell Starring: Mike Swick & Kru Hehm For more information on AKA Thailand: http://www.AKAThailand.com Info@AKAThailand.com Facebook.com/AKAThailandGym

VEGETARIAN FESTIVAL กินเจภูเก็ต ตอน 3 พิธีแห่พระอ๊ามกะทู้ ปี 2559 ตอน1แบบย่อ

VEGETARIAN FESTIVAL กินเจภูเก็ต ตอน 3 พิธีแห่พระอ๊ามกะทู้ ปี 2559 อ๊ามกะทู้เป็นอ๊ามที่ขึ้นชื่อที่สุดในเรื่องของเหล่าองค์เทพหญิงที่สวยที่สุด ต่างมาชุมนุมกันในพิธีกรรมนี้มากที่สุดของประเทศไทย ส่วนจะมีองค์เทพหญิงใดบ้าง ก็ขอให้ท่านชมพิจจารณากันเอาเองนะตรับ